Zawiadomienia o sesji Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAWIADOMIENIE

2019-02-28

W dniu 6 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się IV sesje Rady Gminy Choczewo

 

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Informacja przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

- dyskusja

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo na lata 2019-2025.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Morskiej i Słowika we wsi Kopalino w gminie Choczewo.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 51/6, 51/8, 88/2 we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
 5. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 231/31, 231/33, 231/35, 231/36, 231/37 we wsi Słajszewo w gminie Choczewo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choczewo w części.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choczewo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choczewo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019 w gminie Choczewo.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borkowo Lęborskie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Choczewko.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Choczewo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ciekocino.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gościęcino.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu i zmiany granic Sołectwa Jackowo.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kierzkowo.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu i zmiany granic Sołectwa Kopalino.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łętowo.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sasino.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Słajkowo.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Słajszewo.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Starbienino.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zwartówko.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Choczewo na rok 2019.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie podwyżki dodatku dla nauczycieli, kótrym powierzono wychowawstwo oraz funkcję opiekuna stażu.
 28. Interpelacje i zapytania.
 29. Dyskusja i wolne wnioski.
 30. Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo

    /-/ Krzysztof Łasiński

ZAWIADOMIENIE

2018-12-20

W dniu 28 grudnia  2018 r. o godz. 10. 00 w sali CIT odbędzie się III sesja VIII kadencji Rady Gminy Choczewo

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
2. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej
- dyskusja.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo na lata 2019-2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.

ZAWIADOMIENIE

2018-12-10

W dniu 12 grudnia  2018 r. o godz. 10. 00 w sali CIT odbędzie się II sesja VIII kadencji Rady Gminy Choczewo

Proponowany porządek II sesji: 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

- dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Choczewo
 3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmieniającego uchwałę nr LVI/394/18 Rady Gminy Choczewo z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Choczewo.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Choczewo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu działania Komisji Budżetowej, Komisji ds. Gospodarczych i Komisji ds. Społecznych
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Borówkowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Choczewo na lata 2019 – 2021
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Choczewo na lata 2019 – 2021
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 16. Dyskusja i wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-18
Data publikacji:2015-11-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6039