Komisja ds. Społecznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAWIADOMIENIE

2019-02-28

W dniu 4 marca 2019r. o godzinie 15.30 w sali konferencyjno-wystawowej Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał przedstawionych w porządku IV Sesji Rady Gminy Choczewo:
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo na lata 2019-2025.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 244 we wsi Kopalino w gminie Choczewo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gajówka we wsi Jackowo w gminie Choczewo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Morskiej i Słowika we wsi Kopalino w gminie Choczewo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 51/6, 51/8, 88/2 we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
 • Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 231/31, 231/33, 231/35, 231/36, 231/37 we wsi Słajszewo w gminie Choczewo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choczewo w części.
 • Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choczewo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choczewo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019 w gminie Choczewo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borkowo Lęborskie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Choczewko.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Choczewo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ciekocino.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gościęcino.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu i zmiany granic Sołectwa Jackowo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kierzkowo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu i zmiany granic Sołectwa Kopalino.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łętowo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sasino.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Słajkowo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Słajszewo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Starbienino.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zwartówko
 1. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 2. Zakończenie posiedzenia.

                                                       

Przewodnicząca Rady Gminy Choczewo

             /-/ Krzysztof Łasiński

 

ZAWIADOMIENIE

2018-12-05

W dniu 10 grudnia 2018 roku o godz. 16.30 w sali CIT w UG Choczewo odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Społecznych

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenie i przedstawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 3. Zaopiniowanie projektu w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 4. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 5. Zakończenie posiedzenia.

ZAWIADOMIENIE

2018-08-30

W dniu 05 września 2018 r. o godz. 9.00 w Centrum Informacji Turystycznej odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy  Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Choczewo

 Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Choczewo.
 3. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 4. Zakończenie posiedzenia.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-11
Data publikacji:2015-11-11
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2329