KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna ogólna dla interesantów Urzędu Gminy Choczewo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy klientów Urzędu Gminy Choczewo, że:

1. Administratorem zbieranych oraz przetwarzanych przez Urząd Gminy Choczewo danych osobowych klientów jest Wójt Gminy Choczewo, adres: Urząd Gminy Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo tel. 58 572 39 40 lub 58 572 39 13.
- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Anita Bieleninik-Oyeye, numer telefonu: 58 572 39 40 wew. 208, Urząd Gminy Choczewo, pokój numer 1b .

2. Dane osobowe klientów są zbierane i przetwarzane w celu wykonywania przez Urząd Gminy Choczewo ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych aktach prawnych.

3. Uzyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawnych.

4. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. kategorii archiwalnej, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją, czasu trwania danego projektu oraz konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.. Kryteria czasu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

5. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obligatoryjne. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 2. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

6. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Klienci Urzędu mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych i możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2018-05-25
Data publikacji:2018-05-25
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Urząd Choczewo
Liczba odwiedzin:587