Gminna Rada Seniorów w Choczewie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków do Gminnej Rady Seniorów w Choczewie

2019-06-07

Wójt Gminy Choczewo ogłasza nabór na członków Gminnej Rady Seniorów w Choczewie prowadzony od dnia 7 czerwca 2019 r. do dnia 27 czerwca 2019 r.

  1. Głównym celem Rady jest podejmowanie działań zmierzających do integracji środowisk senioralnych na terenie Gminy Choczewo oraz wzmacnianie funkcjonowania osób starszych w życiu społeczności lokalnej

Do zadań Gminnej Rady Seniorów należeć będzie:

1) współpraca z organami gminy przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób starszych;

2) zgłaszanie uwag i wniosków do aktów prawa miejscowego przedkładanych Radzie przez Wójta i Radę Gminy, które dotyczą osób starszych w trybie określonym w § 23 ust. 1.

3) inicjowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu osób starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym na rzecz upowszechnienia wśród osób starszych kultury, sportu, rekreacji i edukacji;

4) zapobieganie marginalizacji seniorów w społeczności gminnej, przełamywanie negatywnych stereotypów funkcjonujących wobec osób starszych oraz wzmacnianie ich autorytetu;

5) formułowanie propozycji w zakresie ustalenia priorytetowych działań na rzecz osób starszych;

6) monitorowanie potrzeb oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób starszych, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób;

7) współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych;

8) upowszechnianie wiedzy o możliwościach, potrzebach i uprawnieniach osób starszych oraz informowanie społeczności lokalnej o podejmowanych działaniach na rzecz osób starszych.

  1. Rada liczy od 6 do 8 członków, w tym:

1)  1 przedstawiciel wskazany przez Radę Gminy;

2) 1 przedstawiciel wskazany przez Wójta;

3) 1 przedstawiciel wskazany przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów działający na rzecz osób starszych w Gminie Choczewo;

4) od 3 do 5 przedstawicieli zgłoszonych przez grupę, co najmniej 15 osób starszych  mieszkańców Gminy.

  1. Procedura naboru:

1) Zgłoszenia kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów należy dokonać na karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 2 lub 3 do  zarządzenia.

2) Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo.

3) Do zgłoszenia kandydata na członka należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowania do Gminnej Rady Seniorów stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.

4) Karty zgłoszeniowe kandydatów można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Choczewo lub otrzymać w biurze Rady Gminy - pokój nr 3 na parterze.

5) Termin zgłoszenia kandydatów upływa po 21 dniach licząc od daty podania zarządzenia Wójta do publicznej wiadomości.

6) Osoba starsza posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Gminy może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi.

7) Zgłoszenia kandydatów do Rady podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Wójta. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych.

8) W przypadku gdy zgłoszenie zawiera braki formalne, wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosownego wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

9) Udzielenie poparcia przez tą samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady będzie skutkować nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach.

10) Poparcie jest udzielane poprzez złożenie podpisu pod formularzem zgłoszeniowym kandydata do Gminnej Rady Seniorów.

11) W przypadku gdy liczba kandydatów do Rady zgłoszonych przez grupę co najmniej 15 mieszkańców Gminy  przekracza limit ( powyżej 5 członków) , zostanie zwołane zebranie wyborcze. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad zostanie dokonane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wyborczego.

12) Skład wybranej Gminnej Rady Seniorów, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w tej sprawie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dni od wybrania członków Rady.

Ogłoszenie o wynikach naboru na członków do Gminnej Rady Seniorów

2017-04-21

Ogłoszenie o naborze na członków do Gminnej Rady Seniorów

2017-03-09

Wójt Gminy Choczewo ogłasza nabór na członków Gminnej Rady Seniorów w Choczewie prowadzony od dnia 9 marca 2017 r. do dnia 30 marca 2017 r.

  1. Głównym celem Rady jest podejmowanie działań zmierzających do integracji środowisk senioralnych na terenie Gminy Choczewo oraz wzmacnianie funkcjonowania osób starszych w życiu społeczności lokalnej

Do zadań Gminnej Rady Seniorów należeć będzie:

1) współpraca z organami gminy przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób starszych;

2) zgłaszanie uwag i wniosków do aktów prawa miejscowego przedkładanych Radzie przez Wójta i Radę Gminy, które dotyczą osób starszych w trybie określonym w § 23 ust. 1.

3) inicjowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu osób starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym na rzecz upowszechnienia wśród osób starszych kultury, sportu, rekreacji i edukacji;

4) zapobieganie marginalizacji seniorów w społeczności gminnej, przełamywanie negatywnych stereotypów funkcjonujących wobec osób starszych oraz wzmacnianie ich autorytetu;

5) formułowanie propozycji w zakresie ustalenia priorytetowych działań na rzecz osób starszych;

6) monitorowanie potrzeb oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób starszych, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób;

7) współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych;

8) upowszechnianie wiedzy o możliwościach, potrzebach i uprawnieniach osób starszych oraz informowanie społeczności lokalnej o podejmowanych działaniach na rzecz osób starszych.

  1. Rada liczy od 6 do 8 członków, w tym:

1)  1 przedstawiciel wskazany przez Radę Gminy;

2) 1 przedstawiciel wskazany przez Wójta;

3) 1 przedstawiciel wskazany przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów działający na rzecz osób starszych w Gminie Choczewo;

4) od 3 do 5 przedstawicieli zgłoszonych przez grupę, co najmniej 15 osób starszych  mieszkańców Gminy.

  1. Procedura naboru:

1) Zgłoszenia kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów należy dokonać na karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 2 lub 3 do  zarządzenia.

2) Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo.

3) Do zgłoszenia kandydata na członka należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowania do Gminnej Rady Seniorów stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.

4) Karty zgłoszeniowe kandydatów można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Choczewo lub otrzymać w biurze Rady Gminy - pokój nr 3 na parterze.

5) Termin zgłoszenia kandydatów upływa po 21 dniach licząc od daty podania zarządzenia Wójta do publicznej wiadomości.

6) Osoba starsza posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Gminy może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi.

7) Zgłoszenia kandydatów do Rady podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Wójta. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych.

8) W przypadku gdy zgłoszenie zawiera braki formalne, wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosownego wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

9) Udzielenie poparcia przez tą samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady będzie skutkować nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach.

10) Poparcie jest udzielane poprzez złożenie podpisu pod formularzem zgłoszeniowym kandydata do Gminnej Rady Seniorów.

11) W przypadku gdy liczba kandydatów do Rady zgłoszonych przez grupę co najmniej 15 mieszkańców Gminy  przekracza limit ( powyżej 5 członków) , zostanie zwołane zebranie wyborcze. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad zostanie dokonane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wyborczego.

12) Skład wybranej Gminnej Rady Seniorów, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w tej sprawie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dni od wybrania członków Rady.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Młodszy Referent d/s Obsługi Rady Gminy
Data utworzenia:2017-03-09
Data publikacji:2017-03-09
Osoba sporządzająca dokument:Anna Kosno
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Kosno
Liczba odwiedzin:2189