Zawiadomienia o sesji Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAWIADOMIENIE

2018-04-24

W dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 10. 00 w sali CIT odbędzie się L sesja Rady Gminy Choczewo

 

Proponowany porządek:

 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

- dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Choczewo.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Choczewo.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz wymiaru pensum w przypadku łączenia różnych wymiarów pensum.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Choczewo za rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Choczewo w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w drodze bezprzetargowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/310/17 z dnia 30 listopada 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Borówkowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Jackowo i Kierzkowo w gminie Choczewo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na zachód od Gajówki we wsi Jackowo w gminie Choczewo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Choczewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

 

ZAWIADOMIENIE

2018-03-23

W dniu 29 marca 2018 r. o godz. 10. 00 w sali CIT odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Choczewo

 

Proponowany porządek:

 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

- dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -2025.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie na Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Unii Europejskiej w Choczewie
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem , wychowaniem i opieką w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Choczewo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie Lubiatowo w Gminie Choczewo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/90/15 Rady Gminy Choczewo z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie gminy Choczewo zmienionej Uchwałą Nr XX/109/15 z dnia 24 listopada 2015 r. oraz Uchwałą Nr XLV/290/17 z dnia 4 października 2017r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sasino na południe od ul. Polnej w gminie Choczewo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kopalino w gminie Choczewo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Sasino stanowiącej własność gminy Choczewo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży oraz określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wymienionych w załączniku, stanowiących własność Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Choczewo przy współudziale środków finansowych uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Choczewo na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

ZAWIADOMIENIE

2018-02-16

W dniu 21 lutego 2018 r. o godz. 10. 00 w sali CIT odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Choczewo

 

Proponowany porządek:

 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

- dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Choczewo.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Choczewie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018 w gminie Choczewo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla których Gmina Choczewo jest organem rejestrującym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Choczewo za szczególne osiągnięcia artystyczne i sportowe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Choczewo do Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów alkoholowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choczewo a osobą fizyczną
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Sasino stanowiących własność Gminy Choczewo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody na terenie Gminy Choczewo.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choczewo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” spółka z organiczną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnówku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko”.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-18
Data publikacji:2015-11-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6993