Zawiadomienia o sesji Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAWIADOMIENIE

2018-12-20

W dniu 28 grudnia  2018 r. o godz. 10. 00 w sali CIT odbędzie się III sesja VIII kadencji Rady Gminy Choczewo

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
2. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej
- dyskusja.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo na lata 2019-2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.

ZAWIADOMIENIE

2018-12-10

W dniu 12 grudnia  2018 r. o godz. 10. 00 w sali CIT odbędzie się II sesja VIII kadencji Rady Gminy Choczewo

Proponowany porządek II sesji: 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

- dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Choczewo
 3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmieniającego uchwałę nr LVI/394/18 Rady Gminy Choczewo z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Choczewo.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Choczewo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu działania Komisji Budżetowej, Komisji ds. Gospodarczych i Komisji ds. Społecznych
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Borówkowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Choczewo na lata 2019 – 2021
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Choczewo na lata 2019 – 2021
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 16. Dyskusja i wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

ZAWIADOMIENIE

2018-11-19

W dniu 23 listopada  2018 r. o godz. 09. 00 w sali CIT odbędzie się I sesja VIII kadencji Rady Gminy Choczewo

Proponowany porządek I sesji: 

.

 • Złożenie przez radnych ślubowania i objęcie mandatu
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Przeprowadzenie głosowania nad wyborem przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego
 • Odczytanie wyników wyborów
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Choczewo
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Choczewo
 • Złożenie przez Wójta ślubowania
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Budżetowej, Komisji ds. Gospodarczych, Komisji ds. Społecznych
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Choczewo do organu regulacyjnego
 • Zakończenie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-18
Data publikacji:2015-11-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6995