Zawiadomienia o sesji Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAWIADOMIENIE

2019-06-18

W dniu 26 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się VI uroczysta sesja Rady Gminy Choczewo.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji;
 2. informacja Przewodniczącego Rady Gminy;
 3. informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 • dyskusja;
 1. debata nad Raportem o stanie Gminy Choczewo za 2018 rok;
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania;
 3. podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Choczewo za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Choczewo za 2018 roku;
 4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2018 rok;
 5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok;
 6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo na lata 2019-2025;
 7. podjęcie uchwały w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 29/11, 29/12, 228/2, 228/6-228/10 we wsi Słajszewo w gminie Choczewo;
 8. podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 8/2, 10, 13/15, 13/21, 108/4, 240/6, 240/7 we wsi Kopalino w gminie Choczewo;
 9. podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Gminy Choczewo Nr V/59/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gajówka we wsi Jackowo w gminie Choczewo w sprawie opłaty miejscowej na terenie gminy Choczewo;
 10. podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze;
 11. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących do dnia 31 grudnia 2018 r. własność Gminy Choczewo;
 12. podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie gminy Choczewo;
 13. podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Gminy Choczewo do składu Gminnej Rady Seniorów w Choczewie;
 14. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;
 15. podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Choczewo;
 16. podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę imienia Patrona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie;
 17. interpelacje i zapytania;
 18. dyskusja i wolne wnioski;
 19. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo

           /-/ Krzysztof Łasiński

ZAWIADOMIENIE

2019-04-11

W dniu 17 kwietnia 2019 r. o godzinie 13.30 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się V uroczysta sesja Rady Gminy Choczewo.

 

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji;
 2. przyjęcie protokołów;
 3. informacja Przewodniczącego Rady Gminy;
 4. informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

- dyskusja;

 1. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Choczewo;
 2. podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Choczewo;
 3. podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok;
 4. podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choczewo;
 5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 244 we wsi Kopalino w gminie Choczewo;
 6. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gajówka we wsi Jackowo w gminie Choczewo;
 7. podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie Sasino w Gminie Choczewo;
 8. podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choczewo oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2019;
 9. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej;
 10. interpelacje i zapytania;
 11. dyskusja i wolne wnioski;
 12. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo

    /-/ Krzysztof Łasiński

ZAWIADOMIENIE

2019-02-28

W dniu 6 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się IV sesje Rady Gminy Choczewo

 

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Informacja przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

- dyskusja

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo na lata 2019-2025.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Morskiej i Słowika we wsi Kopalino w gminie Choczewo.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 51/6, 51/8, 88/2 we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
 5. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 231/31, 231/33, 231/35, 231/36, 231/37 we wsi Słajszewo w gminie Choczewo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choczewo w części.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choczewo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choczewo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019 w gminie Choczewo.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borkowo Lęborskie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Choczewko.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Choczewo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ciekocino.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gościęcino.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu i zmiany granic Sołectwa Jackowo.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kierzkowo.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu i zmiany granic Sołectwa Kopalino.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łętowo.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sasino.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Słajkowo.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Słajszewo.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Starbienino.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zwartówko.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Choczewo na rok 2019.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie podwyżki dodatku dla nauczycieli, kótrym powierzono wychowawstwo oraz funkcję opiekuna stażu.
 28. Interpelacje i zapytania.
 29. Dyskusja i wolne wnioski.
 30. Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo

    /-/ Krzysztof Łasiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-18
Data publikacji:2015-11-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6991