BIP Urzędu Gminy Choczewo

Zawiadomienia o sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

2018-06-13

W dniu  27 czerwca 2018 r. o godz. 10. 00 w sali CIT odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Choczewo

Proponowany porządek LIII sesji: 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

- dyskusja.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Choczewo oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Choczewo z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.:

 • przedstawienie sprawozdań przez organ wykonawczy,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
 • przedstawienie przez organ wykonawczy informacji o stanie mienia komunalnego,
 • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną stanowiska w sprawie sprawozdań finansowych za 2017 r.,
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Choczewo za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Choczewo za 2017 r.
 • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy:

- wniosku w sprawie absolutorium wraz z uzasadnieniem

- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

 • dyskusja
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Choczewo za 2017 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Lubiatowo zejście 44.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Sprostowania i ujednolicenia nazwy ulicy Fr. Kowalewskiego na ulicę Kowalewskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Choczewo do organu regulującego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bosmańskiej, Jachtowej i Sterowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży oraz określenia zasad sprzedaży lokalu mieszkalnego wymienionego w załączniku, stanowiącego własność Gminy Choczewo.

Interpelacje i zapytania.

 1. Dyskusja i wolne wnioski.
 2. Zakończenie sesji.

ZAWIADOMIENIE

2018-06-04

W dniu  6 czerwca 2018 r. o godz. 17. 00 w sali CIT odbędzie się LII sesja Rady Gminy Choczewo

Proponowany porządek sesji:

 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie ustalenia podziału Powiatu na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
 3. Zakończenie sesji.

ZAWIADOMIENIE

2018-05-17

W dniu  23 maja 2018 r. o godz. 10. 00 w sali CIT odbędzie się LI sesja Rady Gminy Choczewo

Proponowany porządek sesji:

 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

- dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu znajdującemu się w miejscowości Żelazno u zbiegu drogi wojewódzkiej nr 213 i drogi powiatowej nr 1438G.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami przy realizacji projektu partnerskiego w zakresie Wspierania Edukacji Wodnej Młodzieży współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie działki nr 373 we wsi Kierzkowo w gminie Choczewo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na zachód od Gajówki we wsi Jackowo w gminie Choczewo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Choczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz uchylenia uchwały nr XLIX/354/18 Rady Gminy Choczewo z dnia 29 marca 2018.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Dyskusja i wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-18
Data publikacji:2015-11-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3833