BIP Urzędu Gminy Choczewo

Zawiadomienia o sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

2018-02-16

W dniu 21 lutego 2018 r. o godz. 10. 00 w sali CIT odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Choczewo

 

Proponowany porządek:

 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

- dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Choczewo.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Choczewie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018 w gminie Choczewo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla których Gmina Choczewo jest organem rejestrującym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Choczewo za szczególne osiągnięcia artystyczne i sportowe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Choczewo do Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów alkoholowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choczewo a osobą fizyczną
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Sasino stanowiących własność Gminy Choczewo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody na terenie Gminy Choczewo.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choczewo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” spółka z organiczną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnówku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko”.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

ZAWIADOMIENIE

2017-12-14

W dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 13. 00 w zapleczu socjalnym dla boiska sportowego w Kopalinie odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Choczewo

 

Proponowany porządek:

 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.

4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

a) dyskusja

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo na lata 2018 – 2025.

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.:

a) omówienie projektu uchwały przez organ wykonawczy,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c) odczytanie opinii i wniosków komisji,

d) dyskusja,

e) odczytanie i głosowanie uchwały budżetowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 r.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ciekocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ciekocinie.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Choczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Choczewie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/117/2007 Rady Gminy Choczewo z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choczewo, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/224/17 Rady Gminy Choczewo z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zmiany zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choczewo

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Choczewo.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Choczewo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choczewo, a osobami fizycznymi.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w obrębie Słajszewo stanowiącej własność Gminy Choczewo.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

17. Interpelacje i zapytania.

18. Dyskusja i wnioski.

19. Podpisanie porozumienia o współpracy przy realizacji inicjatywy społecznej zmierzającej do utworzenia i funkcjonowania Choczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku między Wójtem Gminy Choczewo, a Stowarzyszeniem Carpe Diem Semper

20. Zamknięcie obrad.

 

ZAWIADOMIENIE

2017-11-28

Z A W I A D O M I E N I E

 

W dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 10. 00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Choczewo

 

 

 

Proponowany porządek sesji:

 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

- dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2025.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ciekocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ciekocinie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Choczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Choczewie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Choczewo dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz inne osiągnięcia promujące naszą gminę.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/256/17 Rady Gminy Choczewo z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Choczewo zmienionej Uchwałą Nr XLIII/276/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Choczewo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Choczewo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie z obowiązku wpłaty nadwyżki Środków obrotowych do budżetu Gminy Choczewo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 216, 219, 220, 221 oraz fragmentu działki nr 218, obręb ewidencyjny Sasino w gminie Choczewo.
 11. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza we wsi Ciekocino w gminie Choczewo.
 12. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Borówkowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Choczewo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz Gminy Choczewo nieruchomości gruntowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Choczewo.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o utworzeniu „Klastra Zielonej Energii Kaszub”.
 18. Podjęcie stanowiska w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2018 r.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 20. Interpelacje i zapytania.
 21. Dyskusja i wolne wnioski.
 22. Zakończenie sesji.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-18
Data publikacji:2015-11-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3089