ZAWIADOMIENIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lutego 2018

W dniu 21 lutego 2018 r. o godz. 10. 00 w sali CIT odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Choczewo

 

Proponowany porządek:

 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

- dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Choczewo.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Choczewie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018 w gminie Choczewo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla których Gmina Choczewo jest organem rejestrującym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Choczewo za szczególne osiągnięcia artystyczne i sportowe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Choczewo do Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów alkoholowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choczewo a osobą fizyczną
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Sasino stanowiących własność Gminy Choczewo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody na terenie Gminy Choczewo.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choczewo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” spółka z organiczną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnówku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko”.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
Data utworzenia:2018-02-16
Data publikacji:2018-02-16
Osoba sporządzająca dokument:Anna Kosno
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Kosno
Liczba odwiedzin:348