ZAWIADOMIENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 grudnia 2017

W dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 13. 00 w zapleczu socjalnym dla boiska sportowego w Kopalinie odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Choczewo

 

Proponowany porządek:

 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.

4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

a) dyskusja

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo na lata 2018 – 2025.

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.:

a) omówienie projektu uchwały przez organ wykonawczy,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c) odczytanie opinii i wniosków komisji,

d) dyskusja,

e) odczytanie i głosowanie uchwały budżetowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 r.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ciekocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ciekocinie.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Choczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Choczewie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/117/2007 Rady Gminy Choczewo z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choczewo, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/224/17 Rady Gminy Choczewo z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zmiany zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choczewo

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Choczewo.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Choczewo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choczewo, a osobami fizycznymi.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w obrębie Słajszewo stanowiącej własność Gminy Choczewo.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

17. Interpelacje i zapytania.

18. Dyskusja i wnioski.

19. Podpisanie porozumienia o współpracy przy realizacji inicjatywy społecznej zmierzającej do utworzenia i funkcjonowania Choczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku między Wójtem Gminy Choczewo, a Stowarzyszeniem Carpe Diem Semper

20. Zamknięcie obrad.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
Data utworzenia:2017-12-14
Data publikacji:2017-12-14
Osoba sporządzająca dokument:Anna Kosno
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Kosno
Liczba odwiedzin:414