ZASADY OGÓLNE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2017

Przepisy art. 24h ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) nakładają obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez osoby w nich wymienione.

Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątku oraz podmioty zobowiązane do składania oświadczeń

 Do złożenia oświadczeń majątkowych zobowiązani są zgodnie z art. 24h u.s.g., tj.:

 • radni,
 • wójt oraz jego zastępcy,
 • sekretarze gmin,
 • skarbnicy gmin,
 • kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
 • osoby zarządzające gminną osobą prawną (tzn. pełniące funkcję jednoosobowego zarządu gminnej osoby prawnej),
 • członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną (chodzi tutaj o każdą osobę wchodzącą w skład kolegialnego zarządu takiej osoby, niezależnie od funkcji pełnionej przez nią w zarządzie),
 • osoby wydające decyzje administracyjne „w imieniu wójta”, tzn. na podstawie upoważnienia udzielonego im zgodnie z art. 39 ust. 2 u.s.g. Wyłączone są z tego kręgu osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych przez radę gminy na podstawie art. 39 ust. 4 u.s.g., jak również osoby upoważnione do wydawania takich decyzji przez inne podmioty w trybie art. 268a k.p.a. Wyłączenie to nie dotyczy jednak kierownika ośrodka pomocy społecznej, jako że jest on zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego z powodu bycia kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej.

Na stronie aplikacje.gov.pl dostępna jest aplikacja do generowania oświadczeń majątkowych https://aplikacje.gov.pl/

Treść oświadczenia majątkowego

Złożenie oświadczenia majątkowego jest obligatoryjne. Obowiązkowa jest także jego coroczna aktualizacja w ustalonych terminach.

Przedmiotem oświadczenia jest majątek odrębny oraz majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową osoby zobowiązanej do złożenia oświadczenia. Nie obejmuje ono, więc odrębnego majątku małżonka takiej osoby, jak również majątku innych członków jego rodziny (dzieci, rodziców itd.), ani też majątku jej konkubenta.

Co przygotować?

- akty notarialne,

- wyciągi bankowe

 

Oświadczenie majątkowe powinno zawierać informacje o:

1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 zł.

4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Terminy składania oświadczeń majątkowych

 1. Radni (w tym także przewodniczący rady), i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, natomiast pozostałe osoby, składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru, powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny oraz pozostałe osoby (z wyjątkiem wójta), są obowiązane dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy (lub odpowiednio powiatu, województwa), w której uzyskały mandat (chodzi o oświadczenie pro futuro), a wójt - informację o zaprzestaniu (już zrealizowanym).

Kolejne oświadczenia majątkowe są składane:

 1. a) przez radnego i wójta - co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji,
 2. b) przez pozostałe osoby - co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

Skutki niezłożenia oświadczeń majątkowych w terminie

Konsekwencją niezłożenia przez radnego wymaganych od niego oświadczeń lub informacji w ww. terminach jest utrata diety do czasu złożenia oświadczenia. Sformułowanie to oznacza przepadek należności z tytułu diety, co nie pozwala na wyrównanie diety za okres jej niepłacenia po złożeniu przez radnego oświadczenia lub informacji.

Konsekwencją zaś niezłożenia przez:

 1. wójta, zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta, jest utrata ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie, do dnia złożenia oświadczenia.

W przypadku skarbnika gminy, niezłożenie wymaganych oświadczeń lub informacji pociąga za sobą dodatkową sankcję w postaci obligatoryjnego odwołania ich przez radę gminy - najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

Podobną sankcję przewidziano w razie nieterminowego złożenia wymaganych oświadczeń lub informacji przez:

1) zastępcę wójta, sekretarza, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osób zarządzających jednoosobowo lub wchodzących w skład organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta,

- właściwy organ odwołuje ich (dotyczy to odwołania przez wójta jego zastępcy), albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lub informacji. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie jest przy tym równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę wart. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666) – dalej k.p., tzn. z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne). Jak wynika z powyższego nie dotyczy to wójta. 

Odpowiedzialność karna

Warto wskazać, iż obowiązujące przepisy sankcjonują odpowiedzialność karną za czyny polegające na podaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w związku ze składaniem oświadczeń. Odpowiedzialność taką ponosi, więc osoba, która ujawnia niezgodne ze stanem faktycznym dane w oświadczeniu lub nie ujawnia wymaganych przepisami danych i informacji.

Sankcją przewidzianą w art. 233 § 1 k.k. jest kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Minimalny wymiar tej kary wynosi 1 miesiąc (w myśl art. 37 k.k. kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; kary 25 lat pozbawienia wolności oraz kara dożywotniego pozbawienia wolności są - stosownie do art. 32 k.k. - karami odrębnymi od kary pozbawienia wolności).

Analiza i publikacja oświadczeń majątkowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami złożone oświadczenia majątkowe są poddawane analizie, której dokonują:

 1. a) osoby, którym te świadczenia złożono,
 2. b) urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Młodszy Referent d/s Obsługi Rady Gminy
Data utworzenia:2017-03-31
Data publikacji:2017-03-31
Osoba sporządzająca dokument:Anna Kosno
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Kosno
Liczba odwiedzin:1360