Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

VI Sesja Rady Gminy Choczewo w dniu 26 czerwca 2019 r.

18 czerwca 2019
Czytaj więcej o: VI Sesja Rady Gminy Choczewo w dniu 26 czerwca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 26 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się VI uroczysta sesja Rady Gminy Choczewo.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji;
 2. informacja Przewodniczącego Rady Gminy;
 3. informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 • dyskusja;
 1. debata nad Raportem o stanie Gminy Choczewo za 2018 rok;
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania;
 3. podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Choczewo za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Choczewo za 2018 roku;
 4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2018 rok;
 5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok;
 6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo na lata 2019-2025;
 7. podjęcie uchwały w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 29/11, 29/12, 228/2, 228/6-228/10 we wsi Słajszewo w gminie Choczewo;
 8. podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 8/2, 10, 13/15, 13/21, 108/4, 240/6, 240/7 we wsi Kopalino w gminie Choczewo;
 9. podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Gminy Choczewo Nr V/59/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gajówka we wsi Jackowo w gminie Choczewo w sprawie opłaty miejscowej na terenie gminy Choczewo;
 10. podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze;
 11. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących do dnia 31 grudnia 2018 r. własność Gminy Choczewo;
 12. podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie gminy Choczewo;
 13. podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Gminy Choczewo do składu Gminnej Rady Seniorów w Choczewie;
 14. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;
 15. podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Choczewo;
 16. podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę imienia Patrona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie;
 17. interpelacje i zapytania;
 18. dyskusja i wolne wnioski;
 19. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Choczewo

           /-/ Krzysztof Łasiński

18 czerwca 2019
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

DECYZJA IKS.6730.18.2019 z dn.18.06.2019 w sprawie ustalenia warunków zabudowy na dz. nr 94/7 obręb Słajszewo

18 czerwca 2019
Czytaj więcej o: DECYZJA IKS.6730.18.2019 z dn.18.06.2019 w sprawie ustalenia warunków zabudowy na dz. nr 94/7 obręb Słajszewo