ZAWIADOMIENIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 czerwca 2018

W dniu  27 czerwca 2018 r. o godz. 10. 00 w sali CIT odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Choczewo

Proponowany porządek LIII sesji: 

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

  - dyskusja.

  5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Choczewo oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Choczewo z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.:

  • przedstawienie sprawozdań przez organ wykonawczy,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  • przedstawienie przez organ wykonawczy informacji o stanie mienia komunalnego,
  • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną stanowiska w sprawie sprawozdań finansowych za 2017 r.,
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Choczewo za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Choczewo za 2017 r.
  • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy:

  - wniosku w sprawie absolutorium wraz z uzasadnieniem

  - opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

  • dyskusja
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Choczewo za 2017 rok.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Lubiatowo zejście 44.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Sprostowania i ujednolicenia nazwy ulicy Fr. Kowalewskiego na ulicę Kowalewskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Choczewo do organu regulującego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bosmańskiej, Jachtowej i Sterowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży oraz określenia zasad sprzedaży lokalu mieszkalnego wymienionego w załączniku, stanowiącego własność Gminy Choczewo.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej od postanowienia Komisarza Wyborczego w Słupsku I.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę numer XLIX/352/18 Rady Gminy Choczewo z dnia 29 marca 2018 r.

  Interpelacje i zapytania.

  1. Dyskusja i wolne wnioski.
  2. Zakończenie sesji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Choczewo
Data utworzenia:2018-06-13
Data publikacji:2018-06-13
Osoba sporządzająca dokument:Karolina Kopczyńska-Mikoś
Osoba wprowadzająca dokument:Karolina Kopczyńska-Mikoś
Liczba odwiedzin:370