XLVI sesja Rady Gminy Choczewo

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 listopada 2017

Z A W I A D O M I E N I E

 

W dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 10. 00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Choczewo

 

 

 

Proponowany porządek sesji:

 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

- dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2025.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ciekocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ciekocinie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Choczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Choczewie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Choczewo dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz inne osiągnięcia promujące naszą gminę.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/256/17 Rady Gminy Choczewo z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Choczewo zmienionej Uchwałą Nr XLIII/276/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Choczewo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Choczewo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie z obowiązku wpłaty nadwyżki Środków obrotowych do budżetu Gminy Choczewo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 216, 219, 220, 221 oraz fragmentu działki nr 218, obręb ewidencyjny Sasino w gminie Choczewo.
 11. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza we wsi Ciekocino w gminie Choczewo.
 12. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Borówkowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Choczewo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz Gminy Choczewo nieruchomości gruntowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Choczewo.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o utworzeniu „Klastra Zielonej Energii Kaszub”.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Dyskusja i wolne wnioski.
 21. Zakończenie sesji.

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
Data utworzenia:2017-11-28
Data publikacji:2017-11-28
Osoba sporządzająca dokument:Anna Kosno
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Kosno
Liczba odwiedzin:648