Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZAWIADOMIENIE

W dniu 28 września 2016 r. o godz. 16 00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Choczewo.

22 września 2016
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

XXXII sesja Rady Gminy Choczewo w dniu 28 września 2016 r.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

- dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych oraz określenie granic ich obwodów w gminie Choczewo.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze ( z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat jak również tryb ich pobierania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choczewo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości odpłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
 11. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rumiankowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.
22 września 2016
Czytaj więcej o: XXXII sesja Rady Gminy Choczewo w dniu 28 września 2016 r.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 20 września 2016 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjno-wystawowej Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy.

16 września 2016
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE